فرآیند اصلی فساد جهت محصولات شیرینی و نانوایی غیر لبنی، رشد کپک، بیات شدن و از بین رفتن رطوبت می باشد. مخمرها ممکن است در برخی از محصولات پر شده از مواد و یخ زده مشکل ایجاد نمایند. همچنین، با توجه به اینکه در محصولات نانوایی غیرلبنی،اگر رشد باکتریها مهار گردد، معمولا کمتر از یک درصد می توانند ایجاد مشکل شوند.

با این حال ممکن است گونه های دیگر مانند Staphylococcus aureus وBacillusدر این محصولات رشد کنند و بتوانند با بوجود آوردن مشکل، خطر مسمویت غذایی بالقوه ای را بوجود آورند. در نتیجه به طور کلی، اقدامات بهداشتی می بایست بخوبی رعایت گردند. استفاده از روش اتمسفر اصلاح شده (MAP) می تواند ماندگاری محصولاتی از قبیل شیرینی و نان که پایه لبنی ندارند را افزایش دهد. از آنجاییکه کپکها، میکروارگانیسم های هوازی محسوب می گردند، در اثر مخلوط گازهای N2 و CO2 می توان آنها ر ا مهار کرد. نسبت گاز به محصول اغلب 2 به 1 انتخاب می گردد. با استفاده از فیلم و ظرف نفوذ ناپذیر می توان از انتقال رطوب از بسته جلوگیری کرد. گفتنیست که، روش اتمسفر اصلاح شده(MAP) تاثیر بسزایی در حفظ سلامت و جلوگیری از خرابی محصول دارد.