بسته بندی محصولات دارویی به دلیل استریل بودن آنها، مورد مهمی می باشد که تولیدکنندگان به آن توجه بالایی دارند.

محصولات پزشکی و داروخانه ای توسط ماشین آلات استیل غرب آسیا می توانند بسته بندی و پس از آن توسط گازهای مربوطه استریل گردند. ما توسط روش های کار اتوماتیک و نیمه اتوماتیک، جوابگوی نیاز مشتریان با توجه به ظرفیت تولید مورد نیازشان هستیم. ماشین آلات ما می توانند در اتاق های مختلف کلین روم مورد استفاده قرار گرفته شوند.