تعمیرات اساسی

این نوع تعمیرات در محل کارخانه شرکت ماشین سازی استیل غرب آسیا انجام می شود.

در طی چندین سال استفاده از ماشین آلات، آنها در معرض فرسودگی و خرابی های قرار خواهند گرفت که نیاز است تعمییرات اساسی (اورحال) بر روی آنها صورت گرفته شود.

این نوع تعمیرات در محل کارخانه شرکت ماشین سازی استیل غرب آسیا صورت گرفته می شود.

ما با ارائه این خدمات، ارزش دستگاه خریداری شده از این شرکت را، در سالیان بعد، حفظ می نماییم و اجازه نمی دهیم تا این فرسودگی ها باعث افت ارزش بیش از حد دستگاه خریداری شده از این شرکت و استفاده کمتر از آن گردد.

همچنین، ما می توانیم از طریق بروز رسانی سیستم، تا حدودی تکنولوژی های جدید خود را بر روی آنها اعمال نماییم.