خدمات دوره ای

از طریق حفظ ارتباط با مشتریان و بازدید دوره ای از ماشین آلات بسته بندی ساخت این شرکت، می توان از خرابی های احتمالی و توقف کار، تا حد زیادی جلوگیری نمود.

خدمات ما در مدت زمانهای مشخص، در این بخش به 2 قسمت تقسیم می گردند:

با توجه به اینکه سلامتی دستگاه باعث اطمینان خاطر مشتری و پیشگیری از توقف تولید و مشکلات پیش بینی نشده می گردد، خدمات دوره ای از اهمیت ویژه ای در این مجموعه برخوردار می باشد.