بالا بردن ماندگاری ماهی و غذاهای دریایی

ماهی تازه و غذاهای دریایی به دلیل رشد میکروبی و فرآیندهای آنزیمی، به سرعت، کیفیت اصلی خود را از دست می دهند.

این به دلیل فعالیت زیاد آبی، PH خنثی (در جایی که میکرو ارگانیسم ها رشد می کنند) و وجود آنزیم ها می باشد که به سرعت طعم و بو را ضعیف می نماید.

در هم شکستن پروتئین ها توسط میکرو ارگانیسم ها باعث عطر و بوی نامطبوع می گردد.

اکسیداسیون چربی های اشباع نشده در ماهی های روغنی مانند سالمون، شاه ماهی و امثال آن، نیز باعث ایجاد طعم و بوی اضافی می گردد. ماهی هایی نظیر شاه ماهی و قزل آلا، حتی قبل از اینکه از لحاظ میکروبی شناسایی گردند، بو می گیرند.

به منظور حفظ کیفیت بالای محصولات دریایی، اکیدا ضروری است که آنها در دمای نزدیک به صفر نگهداری شوند. مخلوط مناسب گاز، همراه با کنترل دمای مناسب، می تواند مدت زمان ماندگاری ماهی را تا چند روز، با فرض اینکه زنجیره تبرید شکسته نگردد، به طور خوبی افزایش داد.