بسته بندی گوشت تازه مانند گوشت گاو در بسته بندی های اتمسفر اصلاح یافته (MAP)به دلیل عوامل رقابتی، یک چالش جذاب بنظر می رسد. نوع باکتری هایی که تمایل به فاسد شدن گوشت دارند، باکتری های هوازی نامیده می شوند، آنها برای زنده ماندن به اکسیژن احتیاج دارند، در نتیجه اتمسفر بهمراه اکسیژن کمتر می تواند مطلوب بنظر برسد. با این حال جهت بسته نبدی محصولات گوشتی، به ویژه گوشت قرمز مانند گوشت گاو، یکی از اصلی ترین مشکلات نگهداری، این می باشد که آیا گوشت می تواند رنگ قرمز جذاب خود را حفظ نماید؟

در فضای باز گوشت تمایل به قهوه ای شدن دارد. رنگ گوشت تازه تا حد زیادی توسط پروتئین میوگلوبین که در بافت محصول موجود می باشد، تعیین می گردد. میوگلوبین به خودی خود بنفش می باشد اما می تواند توسط اکسیژن واکنش نشان داده و 2 رنگ دانه دیگر بوجود آورد، اکسی میوگلوبین که قرمز است و مت میوگلوبین که قهوه ای می باشد.

در هوا غلظت اکسیژن در حدی می باشد که تمایل به شکل گیری مت میوگلوبین بیش تر می باشد و گوشت را به رنگ قهوه ای تغییر می دهد. با این حال در صورت وجود اکسیژن با غلظت بالاتر، اکسی میوگلوبین قرمز، به احتمال زیاد بوجود خواهد آمد. بنابراین با بهره گیری از مخلوط گازی مناسب توسط روش MAP ،به طور معمول بین 60 تا 80 درصد اکسیژن، گوشت تازه جذابیت رنگ خود را حفظ می نماید. ضمنا گفتنیست که، گوشت قرمز، از قبیل گوشت گاو به اکسیژن بالاتری در مقایسه با گوشت های کم رنگ تر نیاز دارد.

بنابراین، باکتریها در چه شرایطی می توانند باعث خرابی نشوند؟

خوشبختانه مخلوط گازی بهمراه دی اکسید کربن می تواند رشد باکتری های هوازی را بطور قابل توجهی مهار نماید. همچنین با استفاده از یک ترکیب گازی به همراه %20 دی اکسید کربن، باعث می شویم تا رشد میکروب هایی که گوشت تازه را می توانند خراب کنند، متوقف سازیم و در نتیجه به دو هدف مهم از جمله ظاهر جذاب و سرعت پایین خرابی دست پیدا نماییم.